ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।। Dr. Sukhpreet Singh Udhoke

SHARE