ਜੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਖਾ….

Video – Guru Tenu Kive Parvan Karuga Sikha
Parcharak – Bibi Amandeep Kaur Khalsa
Video By  – Qaumi Soch Multimedia